Pada materi pendahuluan telah disebutkan bahwa ada dua wilayah nantinya yang akan dihuni oleh manusia yang salahsatunya adalah wilayah yang akan dihuni oleh mereka yang masuk dalam golongan kiri. Wilayah untuk golongna kiri ini disebut dengan nama NERAKA.

Neraka, wilayah ini didalamnya sangat tidak mengenakkan dan penuh dengan penyiksaan, panas dan kobaran api yang sangat panas. Keadaan didalam wilayah ini akan diwarnai dengan berbagai penyiksaan dan kesengsaraan tanpa putus-putusnya.

Keadaan Dan Situasi Didalam Neraka

Didalam alquran sendiri ada beberapa surah dan ayat yang menceritakan dan menggambarkan Sebagaimana situasi dan kehidupan di neraka.

Sebelum itu, mari kita simak terlebihdahulu salahsatu sudut situasi di dalam Neraka nantinya yang ada dalam surah Al-Mulk berikut ini:
.

Ayat 6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Ayat 7: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,

Ayat 8: hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?'

Ayat 9: Mereka menjawab: 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan: 'Allah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar'.

Ayat 10: Dan mereka berkata: 'Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala'.

~ Al-Mulk ~

(Untuk Ayat Lainnya, Silahkan Lihat Di Alqur'an Anda)

Beberapa surah dan ayat Alqur’an yang menceritakan tentang keadaan dan situasi di Neraka diantaranya adalah sbb.:

Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

~ Al-Baqarah Ayat 24 ~

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

~ At-Tahriim Ayat 6 ~

Ayat 43: Sesungguhnya pohon zaqqum itu,

Ayat 44: makanan orang yang banyak berdosa.

Ayat 45: (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,

~ Ad-Dukhaan ~

Ayat 51: Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan,

Ayat 52: benar-benar akan memakan pohon zaqqum,

Ayat 53: dan akan memenuhi perutmu dengannya.

Ayat 54: Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

~ Al-Waaqi'ah ~

Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,

~ Al-Ghaasyiyah Ayat 6 ~

Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

~ Al-Haaqqah Ayat 36 ~

Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al Qur'an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa`at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

~ Al-An'aam Ayat 70 ~

(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya?

~ Muhammad Ayat 15 ~

Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir'. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

~ Al-Kahfi Ayat 29 ~

Ayat 24: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,

Ayat 25: selain air yang mendidih dan nanah,

~ An-Nabaa' ~

Ayat 49: Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu.

Ayat 50: Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka,

~ Ibrahim ~

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

~ Al-A'raaf Ayat 41 ~

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'.

~ At-Taubah Ayat 35 ~

Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.

~ Thaahaa Ayat 74 ~

Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.

~ Al-Israa' Ayat 97 ~

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

~ An-Nisaa Ayat 56 ~

ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret,

~ Ghafir Ayat 71 ~

Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.

~ Al-Insaan Ayat 4 ~

Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.

~ Al-Hajj Ayat 21 ~

Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih).

~ Huud Ayat 106 ~

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan'. Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.

~ Faathir Ayat 37 ~

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.

~ Ali-'Imraan Ayat 21 ~

Seperti itulah sebagian gambaran kehidupan dan keadaan yang disediakan oleh Allah didalam neraka, seperti beberapa yang disebutkan didalam ayat alqur;an diatas. Bisa dikatakan hari-hari kehidupan di neraka dipenuhi dengan penyiksaan dan kesengsaraan.

Referensi Lainnya Bisa Anda Cari Disini

Yah, itulah gambaran kehidupan di neraka beserta keadaan didalamnya yang disiapkan oleh Allah untuk mereka yang termasuk dalam golongan kiri. Mudah-mudahan rekan-rekan yang membaca tulisan dan website kami ini nantinya termasuk dalam golongan kanan sehingga tidak termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka.